Cán bộ an toàn : 03 cán bộ

Kiểm tra giám sát các hoạt động thi công trên công trường. Quản lý và thực hiện hồ sơ pháp lý của dự án… Thực hiện đề xuất vật tư thiết bị liên quan đến công tác...

Kiểm tra giám sát các hoạt động thi công trên công trường. Quản lý và thực hiện hồ sơ...

Cán bộ hồ sơ – QC : 03 cán bộ

Kiểm tra giám sát các hoạt động thi công trên công trường. Quản lý và thực hiện hồ sơ pháp lý của dự án… Thực hiện đề xuất vật tư thiết bị liên quan đến công tác...

Kiểm tra giám sát các hoạt động thi công trên công trường. Quản lý và thực hiện hồ sơ...